vol.2

Show all beyts
Beyt
blocktitlebeyt
2001title of 20011-111
2002هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عُمَر رضی الله عنه112-134
2003دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیر دیگر135-140
2004التماس کردن همراه عیسی علیه السّلام زنده کردن استخوانها از عیسی علیه السّلام141-155
2005اندرز کردن صوفی خادم را در تیمارْ داشت بهیمه و لاحَوْل خادم156-193
2006بسته شدن تقریر معنئ حکایت بسبب مَیل مستمع باستماع ظاهر صورت حکایت194-202
2007گمان بردن کاروانیان که بهیمۀ صوفی رنجورست203-322
2008یافتن شاه باز را بخانۀ کمپیرزن323-375
2009حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت عریمان بالهام حق376-444
2010ترسانیدن زاهد را کی کم‌ گری تا کور نشوی445-456
2011تمامئ قصّۀ زنده شدن استخوانها بدعای عیسی علیه السّلام457-502
2012خاریدن روستایی در تاریکی شیر را بظنّ آنک گاوِ اوست503-513
2013فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع514-584
2014تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر585-613
2015شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی ار دست آن مفلس614-738
2016مَثل739-775
2017ملامت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت بتُهمت776-842
2018امتحان پادشاه بآن دو غلام کی نو خریده بود843-863
2019براه کردن شاه یکی را از آن دو غلام و ازین دیکر پرسیدن864-904
2020قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظنّ خود905-1046
2021حَسَد کردن حشم بر غلام خاص1047-1191
2022کلوخ انداختن تشنه از سَرِ دیوار در جوی آب1192-1226
2023فرمودن والی کی این خاربُن را کی نشاندۀ بر سَر راه بر کَن1227-1385
2024آمدن دوستان ببیمارستان جهت ذاالنّون مصری رحمة الله علیه1386-1429
2025فهم کردن مریدان کی ذّاالنُّون دیوانه نشد قاصد کرده است1430-1446
2026رجوع بحمایت ذاالنُّون رحمة الله علیه1447-1461
2027امتحان کردن خواجۀ لقمان زیرکی لقمان را1462-1509
2028ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان1510-1560
2029تتمّۀ حسد آن حشم بر آن غلام خاص1561-1600
2030عکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد1601-1632
2031انکار فلسفی بر قرآت إنْ أصْبَحَ مَآؤُکُمْ غَوْراً1633-1719
2032انکار کردن موسی علیه السّلام بر مُناجات شُبان1720-1749
2033عتاب کردن حقّ تعالی موسی را علیه السّلام از بهر شبان1750-1771
2034وحی آمدن موسی را علیه السّلام در عذر آن شبان1772-1815
2035پرسیدن موسی از حقّ سِرّ غلبۀ ظالمان1816-1877
2036رنجانیدن امیری خفتۀ را کی مار در دهانش رفته بود1878-1931
2037اعتماد کردن بر تملّق و وفای خرس1932-1992
2038گفتن نابینایی سایل که دو کوری دارم1993-2009
2039تتمّۀ حکایت خرس و آن ابله کی بر وفای او اعتماد کرده بود2010-2035
2040گفتن موسی علیه السّلام گوساله پرست را کی آن خیال اندیشی و حَزم تو کجاست2036-2063
2041ترک کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغۀ پند مغرور خرس را2064-2094
2042تملّق کردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس2095-2102
2043سبب پرسیدن و چریدن مرغی با مرغی کی جنس او نبود2103-2123
2044تتمّۀ اعتماد آن مغرور بر تملُّق خرس2124-2140
2045رفتن مصطفی علیه السّلام بعیادت صحابی و بیان فایدۀ عیادت2141-2155
2046وحی کردن حق تعالی بموسی علیه السّلام کی چرا بعیادت من نیامدی2156-2166
2047تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و عَلَوی را از همدیگر2167-2211
2048رجعت بقصّۀ مریض و عیادت پیغامبر علیه السّلام2212-2217
2049گفتن شیخی ابویزید را کی کعبه منم گرد من طوافی می کن2218-2226
2050حکایت2227-2251
2051داستان پیغامبر علیه السّلام کی سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا2252-2332
2052عذر گفتن دلقک با سیّد کی چرا فاحشه را نگاح کرد2333-2337
2053بحیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را کی خود را دیوانه ساخته بود2338-2353
2054حمله بردن سگ بر کور گدا2354-2386
2055خواندن محتسب مست خراب افتاده را بزندان2387-2399
2056دوّم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم‌تر گردد2400-2455
2057تتّمۀ نصیحت رسول علیه السّلام بیمار را2456-2550
2058وصیّت کردن پیغامبر علیه السّلام مر آن بیمار را و دعا آموزیدنش2551-2603
2059بیدار کردن ابلیس معاویه را کی خیز وقت نمازست2604-2611
2060از خر افکندن ابلیس معاویه را و روپوش کردن و جواب گفتن معاویه او را2612-2616
2061باز جواب گفتن ابلیس مُعاویه را2617-2651
2062باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را2652-2671
2063باز جواب گفتن ابلیس معاویه را2672-2699
2064عُنف کردن معاویه با ابلیس2700-2705
2065نالیدن معاویه بحضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن2706-2713
2066باز تقریر ابلیس تلبیس خود را2714-2729
2067باز الحاح کردن معاویه ابلیس را2730-2743
2068شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را2744-2755
2069باقرار آوردن معاویه ابلیس را2756-2764
2070راست گفتن ابلیس ضمیر خود را بمعاویه2765-2770
2071فضیلت حسرت خوردن آن مُخلِص بر فوت نماز جماعت2771-2779
2072تتمّۀ اقرار ابلیس بمعاویه مکر خود را2780-2792
2073فوت شدن دزد بآواز دادن آن شخص صاحب خانه را کی نزدیک آمده بود کی دزد را دریابد و بگیرد2793-2824
2074قصّۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان2825-2847
2075فریفتن منافقان پیغامبر را علیه السَّلام تا بمسجد ضرارش برند2848-2887
2076اندیشیدن یکی از صحابه بانکار کی برسول چرا ستّاری نمی کند2888-2910
2077قصّۀ آن شخص کی اشتر ضالّۀ خود می جست و می پرسید2911-2922
2078متردّد شدن در میان مذهبهای مخالف و بیرون شو و مخلص یافتن2923-2946
2079امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شرّی کی در ویست2947-2972
2080شرح فایدۀ حکایت آن شخص شتر جوینده2973-3015
2081بیان آنک در هر نفسی فتنۀ مسجد ضرار هست3016-3026
2082حکایت هندو کی با یار خود جنگ می کرد بر ماری و خبر نداشت کی او هم بدان مبتلاست3027-3045
2083قصد کردن عُزان بکشتن یک مردی تا آن دگر بترسد3046-3058
2084بیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السَّلام3059-3087
2085شکایت گفتن پیرمردی بطبیب از رنجوریها و جواب کفات طبیب او را3088-3115
2086قصّۀ جوحی و آن کودک کی پیش جنازۀ پدر خویش نوحه می کرد3116-3154
2087ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جُثّه و گفتن آن شخص کی ای کودک مترس کی من نامردم3155-3162
2088قصّۀ تیراندازی و ترسیدن او از سواری کی در بیشه می رفت3163-3175
2089قصّۀ اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملالمت کردن آن فیلسوف او را3176-3209
2090کرامات ابراهیمِ اَدهَم بر لب دریا3210-3239
2091آغاز منوّر شدن عارف بنور غیب‌بین3240-3302
2092طعنه زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن مُرید شیخ او را3303-3335
2093بقیّۀ قصّۀ ابراهیم اَدهَم بر لب آن دریا3336-3363
2094دعوی کردن آن شخص کی خدای تعالی مرا نمی گیرد بگناه و جواب گفتن شُعَیب علیه السَّلام او را3364-3397
2095بقیّۀ قصّۀ طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ3398-3423
2096گفتن عایشه رضی الله عنها مصطفی را علیه السّلام کی تو بی مصلَّی بهر جا نماز می کنی چونست3424-3435
2097کشیدن موش مَهار شُتر را و مُعجِب شدن موش در خود3436-3477
2098کرامات آن درویش کی در کشتی متهمش کردند3478-3505
2099تشنیع صوفیان بر آن صوفی کی پیش شیخ بسیار می گوید3506-3525
2100عذر گفتن فقیر بشیخ3526-3572
2101بیان دعویی که عین آن دعوی گواه صدق خویش است3573-3601
2102سجده کردن یحیی علیه السَّلام در شکم مادر مسیح را علیه السَّلام3602-3606
2103اِشکال آوردن برین قصّه3607-3611
2104جواب اِشکال3612-3624
2105سخن گفتن بزبان حال و فهم کردن آن3625-3635
2106پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان3636-3640
2107جُستن آن درخت کی هر که میوۀ آن درخت خورد نمیرد3641-3658
2108شرح کردن شیخ سرّ آن درخت با آن طالب مقلّد3659-3680
2109منازعت چهار کس جهت انگور کی هر یکی بنام دیگر فهم کرده بود آن را3681-3712
2110برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار ببرکات رسُول علیه السَّلام3713-3765
2111قصّۀ بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان3766-3787
2112حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد کی در بادیه تنهاش یافتند3788-3810