vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2003

title of 2003
۱۳۵Nدزدکی از مارگیری مار برد * ز ابلهی آن را غنیمت می‌شمرد
۱۳۶Nوارهید آن مارگیر از زخم مار * مار کشت آن دزد او را زار زار
۱۳۷Nمارگیرش دید پس بشناختش * گفت از جان مار من پرداختش
۱۳۸Nدر دعا می‌خواستی جانم از او * کش بیابم مار بستانم از او
۱۳۹Nشکر حق را کان دعا مردود شد * من زیان پنداشتم آن سود شد
۱۴۰Nبس دعاها کان زیان است و هلاک * وز کرم می‌نشنود یزدان پاک