vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2003

دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیر دیگر
۱۳۵Qدزدکی از مارگیری مار بُرد * ز ابلهی آن را غنیمت می‌شمُرد
۱۳۵Nدزدکی از مارگیری مار برد * ز ابلهی آن را غنیمت می‌شمرد
۱۳۶Qوا رهید آن مارگیر از زخمِ مار * مار کُشت آن دزدِ او را زار زار
۱۳۶Nوارهید آن مارگیر از زخم مار * مار کشت آن دزد او را زار زار
۱۳۷Qمارگیرش دید پس بشناختَش * گفت از جان مارِ من پرداختش
۱۳۷Nمارگیرش دید پس بشناختش * گفت از جان مار من پرداختش
۱۳۸Qدر دعا می‌خواستی جانم ازو * کِش بیابم مار بستانم ازو
۱۳۸Nدر دعا می‌خواستی جانم از او * کش بیابم مار بستانم از او
۱۳۹Qشکر حق را کان دعا مردود شد * من زیان پنداشتم آن سود شد
۱۳۹Nشکر حق را کان دعا مردود شد * من زیان پنداشتم آن سود شد
۱۴۰Qبس دعاها کان زیانست و هلاک * وز کرم می‌نشنود یزدانِ پاک
۱۴۰Nبس دعاها کان زیان است و هلاک * وز کرم می‌نشنود یزدان پاک