vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2004

التماس کردن همراه عیسی علیه السّلام زنده کردن استخوانها از عیسی علیه السّلام
۱۴۱Qگشت با عیسی یکی ابله رفیق * استخوانها دید در حُفرۀ عمیق
۱۴۱Nگشت با عیسی یکی ابله رفیق * استخوانها دید در حفره‌ی عمیق
۱۴۲Qگفت ای همراه آن نامِ سَنی * که بدآن مُرده تو زنده می کنی
۱۴۲Nگفت ای همراه آن نام سنی * که بد آن تو مرده را زنده کنی
۱۴۳Qمر مرا آموز تا احسان کنم * استخوانها را بدآن با جان کنم
۱۴۳Nمر مرا آموز تا احسان کنم * استخوانها را بد آن با جان کنم
۱۴۴Qگفت خامش کن که آن کارِ تو نیست * لایقِ انفاس و گفتارِ تو نیست
۱۴۴Nگفت خامش کن که آن کار تو نیست * لایق انفاس و گفتار تو نیست
۱۴۵Qکان نفس خواهد ز باران پاک‌تر * وز فرشته در رَوِش درّاک‌تر
۱۴۵Nکان نَفَس خواهد ز باران پاک‌تر * وز فرشته در روش دراک‌تر
۱۴۶Qعمرها بایست تا دم پاک شد * تا امینِ مخزنِ افلاک شد
۱۴۶Nعمرها بایست تا دم پاک شد * تا امین مخزن افلاک شد
۱۴۷Qخود گرفتی این عصا در دست راست * دست را دستانِ موسی از کجاست
۱۴۷Nخود گرفتی این عصا در دست راست * دست را دستان موسی از کجاست
۱۴۸Qگفت اگر من نیستم اسرارخوان * هم تو بر خوان نام را بر استخوان
۱۴۸Nگفت اگر من نیستم اسرار خوان * هم تو بر خوان نام را بر استخوان
۱۴۹Qگفت عیسی یا رب این اسرار چیست * میلِ این ابله درین بیگار چیست
۱۴۹Nگفت عیسی یا رب این اسرار چیست * میل این ابله در این بیگار چیست
۱۵۰Qچون غمِ خود نیست این بیمار را * چون غمِ جان نیست این مردار را
۱۵۰Nچون غم خود نیست این بیمار را * چون غم جان نیست این مردار را
۱۵۱Qمردۀ خود را رها کردست او * مردۀ بیگانه را جوید رَفُو
۱۵۱Nمرده‌ی خود را رها کرده ست او * مرده‌ی بیگانه را جوید رفو
۱۵۲Qگفت حق ادبارگر ادبارجوست * خارِ روییده جزای کِشتِ اوست
۱۵۲Nگفت حق ادبارگر ادبار جوست * خار روییده جزای کشت اوست
۱۵۳Qآنک تخمِ خار کارد در جهان * هان و هان او را مجو در گلستان
۱۵۳Nآن که تخم خار کارد در جهان * هان و هان او را مجو در گلستان
۱۵۴Qگر گلی گیرد بکف خاری شود * ور سوی یاری رود ماری شود
۱۵۴Nگر گلی گیرد به کف خاری شود * ور سوی یاری رود ماری شود
۱۵۵Qکیمیای زهر و مارست آن شقی * بر خلافِ کیمیای مُتَّقی
۱۵۵Nکیمیای زهر و مار است آن شقی * بر خلاف کیمیای متقی