vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2096

گفتن عایشه رضی الله عنها مصطفی را علیه السّلام کی تو بی مصلَّی بهر جا نماز می کنی چونست
۳۴۲۴N★عايشه روزی به پیغمبر بگفت *
۳۴۲۵N★هر کجا یابی نمازی می‌کنی *
۳۴۲۶N★مُسَحاضه و طفغل و آلودة پلید *
۳۴۲۷N★گفت پیغمبر که از بهر مهان *
۳۴۲۸N★سجده‌گاهم را از آن ژو لطف حق *
۳۴۲۹N★هان و هان ترک حسّد کن با شهان *
۳۴۳۰N★کو اگر زهری خوزد شهدی شود *
۳۴۳۱N★کو بدل گشت و بُذل شد کار او *
۳۴۳۲N★نوت حق بود مر بابیل را *
۳۴۳۳N★لشکری را مرغکی چندی شکست *
۳۴۳۴N★گر تورا وسواس آید زین قبیل *
۳۴۳۵N★ورکتی بااو مری و صمسری *