vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2025

فهم کردن مریدان کی ذّاالنُّون دیوانه نشد قاصد کرده است
۱۴۳۰Nدوستان در قصه‌ی ذو النون شدند * سوی زندان و در آن رایی زدند
۱۴۳۱Nکاین مگر قاصد کند یا حکمتی است * او در این دین قبله‌ای و آیتی است
۱۴۳۲Nدور دور از عقل چون دریای او * تا جنون باشد سفه فرمای او
۱۴۳۳Nحاش لله از کمال جاه او * کابر بیماری بپوشد ماه او
۱۴۳۴Nاو ز شر عامه اندر خانه شد * او ز ننگ عاقلان دیوانه شد
۱۴۳۵Nاو ز عار عقل کند تن پرست * قاصدا رفته ست و دیوانه شده ست
۱۴۳۶Nکه ببندیدم قوی و ز ساز گاو * بر سر و پشتم بزن وین را مکاو
۱۴۳۷Nتا ز زخم لخت یابم من حیات * چون قتیل از گاو موسی ای ثقات
۱۴۳۸Nتا ز زخم لخت گاوی خوش شوم * همچو کشته‌ی گاو موسی گش شوم
۱۴۳۹Nزنده شد کشته ز زخم دم گاو * همچو مس از کیمیا شد زر ساو
۱۴۴۰Nکشته بر جست و بگفت اسرار را * وا نمود آن زمره‌ی خون‌خوار را
۱۴۴۱Nگفت روشن کاین جماعت کشته‌اند * کاین زمان در خصمی‌ام آشفته‌اند
۱۴۴۲Nچون که کشته گردد این جسم گران * زنده گردد هستی اسرار دان
۱۴۴۳Nجان او بیند بهشت و نار را * باز داند جمله‌ی اسرار را
۱۴۴۴Nوا نماید خونیان دیو را * وا نماید دام خدعه و ریو را
۱۴۴۵Nگاو کشتن هست از شرط طریق * تا شود از زخم دمش جان مفیق
۱۴۴۶Nگاو نفس خویش را زوتر بکش * تا شود روح خفی زنده و بهش