vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2106

پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان
۳۶۳۶Nگفت اینک راست پذرفتم به جان * کج نماید راست در پیش کجان
۳۶۳۷Nگر بگویی احولی را مه یکی است * گویدت این دوست و در وحدت شکی است
۳۶۳۸Nور بر او خندد کسی گوید دو است * راست دارد این سزای بد خو است
۳۶۳۹Nبر دروغان جمع می‌آید دروغ * الخبیثات الخبیثین زد فروغ
۳۶۴۰Nدل فراخان را بود دست فراخ * چشم کوران را عثار سنگ‌لاخ