vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2040

title of 2040
۲۰۳۶Nگفت موسی با یکی مست خیال * کای بد اندیش از شقاوت وز ضلال
۲۰۳۷Nصد گمانت بود در پیغمبریم * با چنین برهان و این خلق کریم
۲۰۳۸Nصد هزاران معجزه دیدی ز من * صد خیالت می‌فزود و شک و ظن
۲۰۳۹Nاز خیال و وسوسه تنگ آمدی * طعن بر پیغمبری‌ام می‌زدی
۲۰۴۰Nگرد از دریا بر آوردم عیان * تا رهیدیت از شر فرعونیان
۲۰۴۱Nز آسمان چل سال کاسه و خوان رسید * وز دعایم جویی از سنگی دوید
۲۰۴۲Nاین و صد چندین و چندین گرم و سرد * از تو ای سرد آن توهم کم نکرد
۲۰۴۳Nبانگ زد گوساله‌ای از جادویی * سجده کردی که خدای من تویی