vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2059

بیدار کردن ابلیس معاویه را کی خیز وقت نمازست
۲۶۰۴Nدر خبر آمد که آن معاویه * خفته بد در قصر در یک زاویه
۲۶۰۵Nقصر را از اندرون در بسته بود * کز زیارتهای مردم خسته بود
۲۶۰۶Nناگهان مردی و را بیدار کرد * چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد
۲۶۰۷Nگفت اندر قصر کس را ره نبود * کیست کاین گستاخی و جرات نمود
۲۶۰۸Nگرد برگشت و طلب کرد آن زمان * تا بیابد ز آن نهان گشته نشان
۲۶۰۹Nاز پس در مدبری را دید کاو * در در و پرده نهان می‌کرد رو
۲۶۱۰Nگفت هی تو کیستی نام تو چیست * گفت نامم فاش ابلیس شقی است
۲۶۱۱Nگفت بیدارم چرا کردی به جد * راست گو با من مگو بر عکس و ضد