vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2060

از خر افکندن ابلیس معاویه را و روپوش کردن و جواب گفتن معاویه او را
۲۶۱۲Nگفت هنگام نماز آخر رسید * سوی مسجد زود می‌باید دوید
۲۶۱۳Nعجلوا الطاعات قبل الفوت گفت * مصطفی چون در معنی می‌بسفت
۲۶۱۴Nگفت نی نی این غرض نبود ترا * که به خیری رهنما باشی مرا
۲۶۱۵Nدزد آید از نهان در مسکنم * گویدم که پاسبانی می‌کنم
۲۶۱۶Nمن کجا باور کنم آن دزد را * دزد کی داند ثواب و مزد را