vol.2

Qūniyah Nicholson both

block:2069

باقرار آوردن معاویه ابلیس را
۲۷۵۶Nتو چرا بیدار کردی مر مرا * دشمن بیداریی تو ای دغا
۲۷۵۷Nهمچو خشخاشی همه خواب آوری * همچو خمری عقل و دانش را بری
۲۷۵۸Nچار میخت کرده‌ام هین راست گو * راست را دانم تو حیلتها مجو
۲۷۵۹Nمن ز هر کس آن طمع دارم که او * صاحب آن باشد اندر طبع و خو
۲۷۶۰Nمن ز سرکه می‌نجویم شکری * مر مخنث را نگیرم لشکری
۲۷۶۱Nهمچو گبران من نجویم از بتی * کاو بود حق یا خود از حق آیتی
۲۷۶۲Nمن ز سرگین می‌نجویم بوی مشک * من در آب جو نجویم خشت خشک
۲۷۶۳Nمن ز شیطان این نجویم کاوست غیر * که مرا بیدار گرداند به خیر
۲۷۶۴Nگفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر * میر از او نشنید کرد استیز و صبر