vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1142

ادب کردن شیر گرگ را کی در قسمت بی ادبی کرده بود
۳۱۰۲Qگرگ را بر کَند سر آن سرْفراز * تا نماند دو سَری و اِمتیاز
۳۱۰۲Nگرگ را بر کند سر آن سر فراز * تا نماند دو سری و امتیاز
۳۱۰۳Qفَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ‌ است ای گرگِ پیر * چون نبودی مُرده در پیشِ امیر
۳۱۰۳Nفَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ‌ است ای گرگ پیر * چون نبودی مرده در پیش امیر
۳۱۰۴Qبعد از آن رُو شیر با روباه کرد * گفت این را بخش کن از بهر خَورد
۳۱۰۴Nبعد از آن رو شیر با روباه کرد * گفت این را بخش کن از بهر خورد
۳۱۰۵Qسجده کرد و گفت کین گاوِ سمین * چاشت‌خوردت باشد ای شاه گزین
۳۱۰۵Nسجده کرد و گفت کاین گاو سمین * چاشت خوردت باشد ای شاه گزین
۳۱۰۶Qو آن بُز از بهر میانِ روز را * یَخنیی باشد شهِ پیروز را
۳۱۰۶Nو آن بز از بهر میان روز را * یخنیی باشد شه پیروز را
۳۱۰۷Qو آن دگر خرگوش بهرِ شام هم * شب‌چَرۀ این شاهِ با لطف و کرم
۳۱۰۷Nو آن دگر خرگوش بهر شام هم * شب چره‌ی این شاه با لطف و کرم
۳۱۰۸Qگفت ای روبه تو عدل افروختی * این چنین قسمت ز کی آموختی
۳۱۰۸Nگفت ای روبه تو عدل افروختی * این چنین قسمت ز کی آموختی
۳۱۰۹Qاز کجا آموختی این ای بزرگ * گفت ای شاهِ جهان از حالِ گرگ
۳۱۰۹Nاز کجا آموختی این ای بزرگ * گفت ای شاه جهان از حال گرگ
۳۱۱۰Qگفت چون در عشقِ ما گشتی گِرَو * هر سه را برگیر و بسْتان و برَو
۳۱۱۰Nگفت چون در عشق ما گشتی گرو * هر سه را برگیر و بستان و برو
۳۱۱۱Qروبها چون جملگی ما را شدی * چُونت آزاریم چون تو ما شدی
۳۱۱۱Nروبها چون جملگی ما را شدی * چونت آزاریم چون تو ما شدی
۳۱۱۲Qما ترا و جملۀ اِشکاران ترا * پای بر گردونِ هفتم نِه بر آ
۳۱۱۲Nما ترا و جمله اشکاران ترا * پای بر گردون هفتم نه بر آ
۳۱۱۳Qچون گرفتی عبرت از گرگِ دنی * پس تو روبه نیستی شیرِ منی
۳۱۱۳Nچون گرفتی عبرت از گرگ دنی * پس تو روبه نیستی شیر منی
۳۱۱۴Qعاقل آن باشد که عبرت گیرد از * مرگِ یاران در بلای مُحترَز
۳۱۱۴Nعاقل آن باشد که عبرت گیرد از * مرگ یاران در بلای محترز
۳۱۱۵Qروبه آن دم بر زبان صد شکر راند * که مرا شیر از پی آن گرگ خواند
۳۱۱۵Nروبه آن دم بر زبان صد شکر راند * که مرا شیر از پی آن گرگ خواند
۳۱۱۶Qگر مرا اوَّل بفرمودی که تو * بخش کن این را که بُردی جان ازو
۳۱۱۶Nگر مرا اول بفرمودی که تو * بخش کن این را که بردی جان از او
۳۱۱۷Qپس سپاس او را که ما را در جهان * کرد پیدا از پسِ پیشینیان
۳۱۱۷Nپس سپاس او را که ما را در جهان * کرد پیدا از پس پیشینیان
۳۱۱۸Qتا شنیدیم آن سیاستهای حق * بر قُرونِ ماضیه اندر سبَق
۳۱۱۸Nتا شنیدیم آن سیاستهای حق * بر قرون ماضیه اندر سبق
۳۱۱۹Qتا که ما از حالِ آن گرگانِ پیش * همچو روبه پاسِ خود داریم بیش
۳۱۱۹Nتا که ما از حال آن گرگان پیش * همچو روبه پاس خود داریم بیش
۳۱۲۰Qامَّتِ مرحومه زین رُو خواندمان * آن رسولِ حقّ و صادق در بیان
۳۱۲۰Nامت مرحومه زین رو خواندمان * آن رسول حق و صادق در بیان
۳۱۲۱Qاستخوان و پشمِ آن گرگان عیان * بنگرید و پند گیرید ای مِهان
۳۱۲۱Nاستخوان و پشم آن گرگان عیان * بنگرید و پند گیرید ای مهان
۳۱۲۲Qعاقل از سَر بنهد این هستی و باد * چون شنید انجامِ فرعونان و عاد
۳۱۲۲Nعاقل از سر بنهد این هستی و باد * چون شنید انجام فرعونان و عاد
۳۱۲۳Qور بنَنهد دیگران از حالِ او * عبرتی گیرند از اِضلالِ او
۳۱۲۳Nور بننهد دیگران از حال او * عبرتی گیرند از اضلال او