vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1098

در معنی این حدیث کی اغْتَنِمُوا بَرْدَ اَلرَّبیعِ الی آخره
۲۰۴۶Qگفت پیغامبر ز سرمای بهار * تن مپوشانید یاران زینهار
۲۰۴۶Nگفت پیغمبر ز سرمای بهار * تن مپوشانید یاران زینهار
۲۰۴۷Qزانک با جانِ شما آن می‌کند * کان بهاران با درختان می‌کند
۲۰۴۷Nز آن که با جان شما آن می‌کند * کان بهاران با درختان می‌کند
۲۰۴۸Qلیک بگْریزید از سردِ خزان * کان کند کو کرد با باغ و رزان
۲۰۴۸Nلیک بگریزید از سرد خزان * کان کند کاو کرد با باغ و رزان
۲۰۴۹Qراویان این را بظاهر بُرده‌اند * هم بران صورت قَناعت کرده‌اند
۲۰۴۹Nراویان این را به ظاهر برده‌اند * هم بر آن صورت قناعت کرده‌اند
۲۰۵۰Qبی‌خبر بودند از جان آن گروه * کوه را دیده ندیده کان بکوه
۲۰۵۰Nبی‌خبر بودند از جان آن گروه * کوه را دیده ندیده کان بکوه
۲۰۵۱Qآن خزان نزدِ خدا نَفْس و هواست * عقل و جان عینِ بهارست و بقاست
۲۰۵۱Nآن خزان نزد خدا نفس و هواست * عقل و جان عین بهار است و بقاست
۲۰۵۲Qمر ترا عقلیست جُزْوی در نهان * کامِلُ اؐلْعَقْلی بجُو اندر جهان
۲۰۵۲Nمر ترا عقل است جزوی در نهان * کامل العقلی بجو اندر جهان
۲۰۵۳Qجزو تو از کُلِّ او کُلّی شود * عقلِ کُل بر نَفْس چون غُلّی شود
۲۰۵۳Nجزو تو از کل او کلی شود * عقل کل بر نفس چون غلی شود
۲۰۵۴Qپس بتأویل این بود کانفاسِ پاک * چون بهارست و حیاتِ برگ و تاک
۲۰۵۴Nپس به تاویل این بود کانفاس پاک * چون بهار است و حیات برگ و تاک
۲۰۵۵Qاز حدیث اولیا نرم و دُرُشت * تن مپوشان زانک دینت راست پُشت
۲۰۵۵Nاز حدیث اولیا نرم و درشت * تن مپوشان ز آن که دینت راست پشت
۲۰۵۶Qگرم گوید سرد گوید خوش بگیر * تا ز گرم و سرد بجهی وز سعیر
۲۰۵۶Nگرم گوید سرد گوید خوش بگیر * تا ز گرم و سرد بجهی وز سعیر
۲۰۵۷Qگرم و سردش نوبهارِ زندگیست * مایهٔ صدق و یقین و بندگیست
۲۰۵۷Nگرم و سردش نو بهار زندگی است * مایه‌ی صدق و یقین و بندگی است
۲۰۵۸Qزان کزو بُستانِ جانها زنده است * زین جواهر بحرِ دل آگنده است
۲۰۵۸Nز آن که زو بستان جانها زنده است * این جواهر بحر دل آگنده است
۲۰۵۹Qبر دلِ عاقل هزاران غم بود * گر ز باغِ دل خِلالی کم شود
۲۰۵۹Nبر دل عاقل هزاران غم بود * گر ز باغ دل خلالی کم شود