vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1097

تفسیر بیت حکیم رضی الله عنه آسمانهاست در ولایتِ جان/کارفرمای آسمانِ جهان در رهِ روح پست و بالاهاست/کوههای بلند و دریاهاست
۲۰۳۵Qغیب را ابری و آبی دیگرست‌ * آسمان و آفتابی دیگرست‌
۲۰۳۵Nغیب را ابری و آبی دیگر است‌ * آسمان و آفتابی دیگر است‌
۲۰۳۶Qناید آن اِلّا که بر خاصان پدید * باقیان‌ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِید
۲۰۳۶Nناید آن الا که بر خاصان پدید * باقیان‌ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ
۲۰۳۷Qهست باران از پیِ پروردگی‌ * هست باران از پیِ پژمردگی‌
۲۰۳۷Nهست باران از پی پروردگی‌ * هست باران از پی پژمردگی‌
۲۰۳۸Qنفعِ بارانِ بهاران بُو اؐلْعَجَب‌ * باغ را باران پاییزی چو تَب‌
۲۰۳۸Nنفع باران بهاران بو العجب‌ * باغ را باران پاییزی چو تب‌
۲۰۳۹Qآن بهاری نازْپروردش کند * وین خزانی ناخوش و زردش کند
۲۰۳۹Nآن بهاری ناز پروردش کند * وین خزانی ناخوش و زردش کند
۲۰۴۰Qهمچنین سرما و باد و آفتاب‌ * بر تفاوت دان و سرْرِشته بیاب‌
۲۰۴۰Nهمچنین سرما و باد و آفتاب‌ * بر تفاوت دان و سر رشته بیاب‌
۲۰۴۱Qهمچنین در غیب انواعست این‌ * در زیان و سود و در رِبْح و غَبین‌
۲۰۴۱Nهمچنین در غیب انواع است این‌ * در زیان و سود و در ربح و غبین‌
۲۰۴۲Qاین دَمِ ابدال باشد زان بهار * در دل و جان روید از وی سبزه‌زار
۲۰۴۲Nاین دم ابدال باشد ز آن بهار * در دل و جان روید از وی سبزه‌زار
۲۰۴۳Qفعلِ بارانِ بهاری با درخت‌ * آید از انفاسشان در نیکبخت‌
۲۰۴۳Nفعل باران بهاری با درخت‌ * آید از انفاسشان در نیک بخت‌
۲۰۴۴Qگر درختِ خشک باشد در مکان‌ * عیبِ آن از بادِ جان‌افزا مدان‌
۲۰۴۴Nگر درخت خشک باشد در مکان‌ * عیب آن از باد جان افزا مدان‌
۲۰۴۵Qباد کارِ خویش کرد و بر وزید * آنک جانی داشت بر جانش گُزید
۲۰۴۵Nباد کار خویش کرد و بروزید * آن که جانی داشت بر جانش گزید