vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1089

رجوع بحکایت خواجهٔ تاجر
۱۸۱۴Qبس درازست این حدیث خواجه گو * تا چه شد احوالِ آن مردِ نکو
۱۸۱۴Nبس دراز است این حدیث خواجه گو * تا چه شد احوال آن مرد نکو
۱۸۱۵Qخواجه اندر آتش و درد و حنین * صد پراکنده همی‌گفت این‌چنین
۱۸۱۵Nخواجه اندر آتش و درد و حنین * صد پراکنده همی‌گفت این چنین
۱۸۱۶Qگه تناقض گاه ناز و گه نیاز * گاه سودایِ حقیقت گه مَجاز
۱۸۱۶Nگه تناقض گاه ناز و گه نیاز * گاه سودای حقیقت گه مجاز
۱۸۱۷Qمردِ غرقه گشته جانی می‌کَنَد * دست را در هر گیاهی می‌زند
۱۸۱۷Nمرد غرقه گشته جانی می‌کند * دست را در هر گیاهی می‌زند
۱۸۱۸Qتا کدامش دست گیرد در خطَر * دست و پایی می‌زند از بیمِ سَر
۱۸۱۸Nتا کدامش دست گیرد در خطر * دست و پایی می‌زند از بیم سر
۱۸۱۹Qدوست دارد یار این آشفتگی * کوششِ بیهوده به از خفتگی
۱۸۱۹Nدوست دارد یار این آشفتگی * کوشش بی‌هوده به از خفتگی
۱۸۲۰Qآنك او شاهست او بی‌کار نیست * ناله از وی طُرفه کو بیمار نیست
۱۸۲۰Nآن که او شاه است او بی‌کار نیست * ناله از وی طرفه کاو بیمار نیست
۱۸۲۱Qبهرِ این فرمود رحمان ای پسر * کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ‌ ای پسر
۱۸۲۱Nبهر این فرمود رحمان ای پسر * کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ‌ ای پسر
۱۸۲۲Qاندرینِ ره می‌تراش و می‌خراش * تا دَمِ آخر دمی فارغ مباش
۱۸۲۲Nاندر این ره می‌تراش و می‌خراش * تا دم آخر دمی فارغ مباش
۱۸۲۳Qتا دمِ آخر دمی آخر بود * که عنایت با تو صاحب سِر بود
۱۸۲۳Nتا دم آخر دمی آخر بود * که عنایت با تو صاحب سر بود
۱۸۲۴Qهر چه می‌کوشند اگر مرد و زنست * گوش و چشم شاه جان بر روزنست
۱۸۲۴Nهر چه می‌کوشند اگر مرد و زن است * گوش و چشم شاه جان بر روزن است