vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1079

سوال کردن رسول روم از امیرالمؤمنین عمر رضی‌الله عنه از سب ابننلای ارواح با این آب و گل جسم
۱۵۱۵Qگفت یا عمَّر چه حکمت بود و سِرْ * حبسِ آن صافی درین جایِ کَدِرْ
۱۵۱۵Nگفت یا عمر چه حکمت بود و سر * حبس آن صافی در این جای کدر
۱۵۱۶Qآبِ صافی در گِلی پنهان شده * جانِ صافی بستهٔ ابدان شده
۱۵۱۶Nآب صافی در گلی پنهان شده * جان صافی بسته‌ی ابدان شده
۱۵۱۷Qگفت تو بحثی شگرفی می‌کنی * معنیی را بندِ حَرْفی می‌کنی
۱۵۱۷Nگفت تو بحثی شگرفی می‌کنی * معنیی را بند حرفی می‌کنی
۱۵۱۸Qحبس کردی معنی آزاد را * بندِ حرفی کردهٔ تو یاد را
۱۵۱۸Nحبس کردی معنی آزاد را * بند حرفی کرده ای تو یاد را
۱۵۱۹Qاز برای فایده این کردهٔ * تو که خود از فایده در پردهٔ
۱۵۱۹Nاز برای فایده این کرده‌ای * تو که خود از فایده در پرده‌ای
۱۵۲۰Qآنك از وی فایده زاییده شد * چون نبیند آنچ ما را دیده شد
۱۵۲۰Nآن که از وی فایده زاییده شد * چون نبیند آن چه ما را دیده شد
۱۵۲۱Qصد هزاران فایده‌ست و هر یکی * صد هزاران پیشِ آن یک اندکی
۱۵۲۱Nصد هزاران فایده ست و هر یکی * صد هزاران پیش آن یک اندکی
۱۵۲۲Qآن دَمِ نُطقت که جزوِ جزوهاست * فایده شد کُلِّ کُل خالی چراست
۱۵۲۲Nآن دم نطقت که جزو جزوهاست * فایده شد کل کل خالی چراست
۱۵۲۳Qتو که جُزوی کارِ تو با فایدهست * پس چرا در طَعَنِ کُلّ آری تو دست
۱۵۲۳Nتو که جزوی کار تو با فایده ست * پس چرا در طعن کل آری تو دست
۱۵۲۴Qگفت را گر فایده نبْود مگو * ور بود هِلْ اعتراض و شکر جو
۱۵۲۴Nگفت را گر فایده نبود مگو * ور بود هل اعتراض و شکر جو
۱۵۲۵Qشکرِ یزدان طوقِ هر گردن بود * نی جدال و رُو تُرُش کردن بود
۱۵۲۵Nشکر یزدان طوق هر گردن بود * نه جدال و رو ترش کردن بود
۱۵۲۶Qگر ترش رُو بودن آمد شکر و بس * پس چو سِرکه شُکر گویی نیست کس
۱۵۲۶Nگر ترش رو بودن آمد شکر و بس * پس چو سرکه شکر گویی نیست کس
۱۵۲۷Qسرکه را گر راه باید در جگر * گو بشو سرکنگبین او از شَکَر
۱۵۲۷Nسرکه را گر راه باید در جگر * گو بشو سرکنگبین او از شکر
۱۵۲۸Qمعنی اندر شعر جز با خبط نیست * چون قلاسنگسست و اندر ضبط نیست
۱۵۲۸Nمعنی اندر شعر جز با خبط نیست * چون قلاسنگ است اندر ضبط نیست