vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1060

رسیدن خرگوش به شیر
۱۱۵۰Qشیر اندر آتش و در خشم و شور * دید کآن خرگوش می‌آید ز دُور
۱۱۵۰Nشیر اندر آتش و در خشم و شور * دید کان خرگوش می‌آید ز دور
۱۱۵۱Qمی‌دود بی‌دهشت و گستاخ او * خشمگین و تند و تیز و تُرش‌رو
۱۱۵۱Nمی‌دود بی‌دهشت و گستاخ او * خشمگین و تند و تیز و ترش رو
۱۱۵۲Qکز شکسته آمدن تُهمت بود * وز دلیری دفعِ هر رِیبت بود
۱۱۵۲Nکز شکسته آمدن تهمت بود * وز دلیری دفع هر ریبت بود
۱۱۵۳Qچون رسید او پیشتر نزدیکِ صف * بانگ بر زد شیر های ای ناخَلَف
۱۱۵۳Nچون رسید او پیشتر نزدیک صف * بانگ بر زد شیرهای ای ناخلف
۱۱۵۴Qمن که پیلان را ز هَم بدْریده‌ام * من که گوشِ شیر نر مالیده‌ام
۱۱۵۴Nمن که گاوان را ز هم بدریده‌ام * من که گوش پیل نر مالیده‌ام
۱۱۵۵Qنیمْ‌خرگوشی که باشد که چنین * امرِ ما را افگند او بر زمین
۱۱۵۵Nنیم خرگوشی که باشد که چنین * امر ما را افکند او بر زمین
۱۱۵۶Qترکِ خواب غفلتِ خرگوش کن * غُرّهٔ این شیر ای خَر گوش کن
۱۱۵۶Nترک خواب غفلت خرگوش کن * غره‌ی این شیر ای خر گوش کن