vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1054

باز طلبیدن نخچیران از خرگوش سرّ اندیشهٔ او را
۱۰۴۱Qبعد ازان گفتند کای خرگوشِ چُست * در میان آر آنچ در ادراکِ تست
۱۰۴۱Nبعد از آن گفتند کای خرگوش چست * در میان آر آن چه در ادراک تست
۱۰۴۲Qای که با شیری تو در پیچیده‌ای * باز گو رأیی که اندیشیده‌ای
۱۰۴۲Nای که با شیری تو در پیچیده‌ای * باز گو رایی که اندیشیده‌ای
۱۰۴۳Qمشورت ادراک و هشیاری دهد * عقلها مر عقل را یاری دهد
۱۰۴۳Nمشورت ادراک و هشیاری دهد * عقلها مر عقل را یاری دهد
۱۰۴۴Qگفت پیغمبر بکن ای رأی‌زن * مشورت کاؐلْمُسْتَشارُ مُؤتَمَن
۱۰۴۴Nگفت پیغمبر بکن ای رایزن * مشورت کالمستشار موتمن