vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1053

ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن
۱۰۲۷Qاین سخن پایان ندارد هوش دار * هوش سوی قصهٔ خرگوش دار
۱۰۲۷Nاین سخن پایان ندارد هوش دار * گوش سوی قصه‌ی خرگوش دار
۱۰۲۸Qگوشِ خَر بفْروش و دیگر گوشْ خَر * کین سخن را در نیابد گوشِ خَر
۱۰۲۸Nگوش خر بفروش و دیگر گوش خر * کاین سخن را در نیابد گوش خر
۱۰۲۹Qرَوْ تو روبه‌بازیِ خرگوش بین * مکر و شیراندازی خرگوش بین
۱۰۲۹Nرو تو روبه بازی خرگوش بین * مکر و شیر اندازی خرگوش بین
۱۰۳۰Qخاتم مُلک سُلیمانست عِلْم * جملهٔ عالَم صورت و جانست عِلْم
۱۰۳۰Nخاتم ملک سلیمان است علم * جمله عالم صورت و جان است علم
۱۰۳۱Qآدمی را زین هنر بیچاره گشت * خلقِ دریاها و خلقِ کوه و دشت
۱۰۳۱Nآدمی را زین هنر بی‌چاره گشت * خلق دریاها و خلق کوه و دشت
۱۰۳۲Qزو پلنگ و شیر ترسان همچو موش * زو نهنگ و بحر در صَفرا و جوش
۱۰۳۲Nزو پلنگ و شیر ترسان همچو موش * زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش
۱۰۳۳Qزو پری و دیو ساحلها گرفت * هر یکی در جای پنهان جا گرفت
۱۰۳۳Nزو پری و دیو ساحلها گرفت * هر یکی در جای پنهان جا گرفت
۱۰۳۴Qآدمی را دشمنِ پنهان بسیست * آدمی با حذر عاقل کسیست
۱۰۳۴Nآدمی را دشمن پنهان بسی است * آدمی با حذر عاقل کسی است
۱۰۳۵Qخَلقِ پنهان زشتشان و خوبشان * می‌زند در دل بهر دَم کوبشان
۱۰۳۵Nخلق پنهان زشتشان و خوبشان * می‌زند در دل بهر دم کوبشان
۱۰۳۶Qبهرِ غُسل ار در رَوی در جویبار * بر تو آسیبی زند در آب خار
۱۰۳۶Nبهر غسل ار در روی در جویبار * بر تو آسیبی زند در آب خار
۱۰۳۷Qگرچه پنهان خار در آبست پست * چونک در تو می‌خَلَد دانی که هست
۱۰۳۷Nگر چه پنهان خار در آب است پست * چون که در تو می‌خلد دانی که هست
۱۰۳۸Qخار خار وَحیْها و وسْوسه * از هزاران کس بود نه یک کَسَه
۱۰۳۸Nخار خار وحیها و وسوسه * از هزاران کس بود نی یک کسه
۱۰۳۹Qباش تا حِسْهای تو مُبْدَل شود * تا ببینیشان و مُشکلِ حَل شود
۱۰۳۹Nباش تا حسهای تو مبدل شود * تا ببینیشان و مشکل حل شود
۱۰۴۰Qتا سخنهای کیان رَد کرده‌ای * تا کِیان را سَرْوَرِ خَود کرده‌ای
۱۰۴۰Nتا سخنهای کیان رد کرده‌ای * تا کیان را سرور خود کرده‌ای