vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1029

کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
۶۶۲Qبعد از آن چِل روزِ دیگر در ببست * خویش کُشت و از وجودِ خود بَرست
۶۶۲Nبعد از آن چل روز دیگر در ببست * خویش کشت و از وجود خود برست
۶۶۳Qچونک خلق از مرگِ او آگاه شد * بر سرِ گورش قیامتگاه شد
۶۶۳Nچون که خلق از مرگ او آگاه شد * بر سر گورش قیامت‌گاه شد
۶۶۴Qخلقِ چندان جمع شد بر گورِ او * موکَنان جامه‌دران در شورِ او
۶۶۴Nخلق چندان جمع شد بر گور او * موکنان جامه دران در شور او
۶۶۵Qکان عدد را هم خدا دانَد شمرد * از عرب وز تُرک و از رومی و کُرد
۶۶۵Nکان عدد را هم خدا داند شمرد * از عرب وز ترک و از رومی و کرد
۶۶۶Qخاکِ او کردند بر سرهای خویش * دردِ او دیدند درمان جای خویش
۶۶۶Nخاک او کردند بر سرهای خویش * درد او دیدند درمان جای خویش
۶۶۷Qآن خلایق بر سرِ گورش مَهی * کرده خون را از دو چشمِ خود رهی
۶۶۷Nآن خلایق بر سر گورش مهی * کرده خون را از دو چشم خود رهی