vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1027

نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
۶۴۳Qآن وزیر از اندرون آواز داد * کای مُریدان از من این معلوم باد
۶۴۳Nآن وزیر از اندرون آواز داد * کای مریدان از من این معلوم باد
۶۴۴Qکه مرا عیسی چنین پیغام کرد * کز همه یاران و خویشان باش فَرد
۶۴۴Nکه مرا عیسی چنین پیغام کرد * کز همه یاران و خویشان باش فرد
۶۴۵Qروی در دیوار کن تنها نشین * وز وجودِ خویش هم خلوت گُزین
۶۴۵Nروی در دیوار کن تنها نشین * وز وجود خویش هم خلوت گزین
۶۴۶Qبعد ازین دستوریِ گفتار نیست * بعد ازین با گفت و گویم کار نیست
۶۴۶Nبعد از این دستوری گفتار نیست * بعد از این با گفت و گویم کار نیست
۶۴۷Qالَوداع ای دوستان من مرده‌ام * رَخت بر چارم فلک بَر بُرده‌ام
۶۴۷Nالوداع ای دوستان من مرده‌ام * رخت بر چارم فلک بر برده‌ام
۶۴۸Qتا بزیرِ چرخ ناری چون حَطَب * من نسوزم در عنا و در عَطَب
۶۴۸Nتا به زیر چرخ ناری چون حطب * من نسوزم در عنا و در عطب
۶۴۹Qپهلوی عیسی نشینم بعد ازین * بر فرازِ آسمانِ چارمین
۶۴۹Nپهلوی عیسی نشینم بعد از این * بر فراز آسمان چارمین