vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1006

دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه
۱۸۲Qبعد از آن برخاست و عزمِ شاه کرد * شاه را ز ان شمّه‌ای آگاه کرد
۱۸۲Nبعد از آن برخاست و عزم شاه کرد * شاه را ز ان شمه‌ای آگاه کرد
۱۸۳Qگفت تدبیر آن بود کان مَرد را * حاضر آریم از پیِ این درد را
۱۸۳Nگفت تدبیر آن بود کان مرد را * حاضر آریم از پی این درد را
۱۸۴Qمردِ زرگر را بخوان ز ان شهرِ دور * با زر و خِلعت بده او را غرور
۱۸۴Nمرد زرگر را بخوان ز ان شهر دور * با زر و خلعت بده او را غرور