vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1127

در نمد در دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مُهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب
۲۷۲۰Qمرد گفت آری سبو را سَر ببند * هین که این هدیه ست ما را سودمند
۲۷۲۰Nمرد گفت آری سبو را سر ببند * هین که این هدیه ست ما را سودمند
۲۷۲۱Qدر نمد در دوز تو این کوزه را * تا گشاید شه بهدیه روزه را
۲۷۲۱Nدر نمد در دوز تو این کوزه را * تا گشاید شه به هدیه روزه را
۲۷۲۲Qکین چنین اندر همه آفاق نیست * جز رحیق و مایهٔ اذواق نیست
۲۷۲۲Nکاین چنین اندر همه آفاق نیست * جز رحیق و مایه‌ی اذواق نیست
۲۷۲۳Qزانک ایشان ز آبهای تلخ و شور * دایما پُر علَّت‌اند و نیم‌کور
۲۷۲۳Nز آن که ایشان ز آبهای تلخ و شور * دایما پر علت‌اند و نیم کور
۲۷۲۴Qمرغ کآبِ شور باشد مَسْکَنش * او چه داند جای آبِ روشنش
۲۷۲۴Nمرغ کآب شور باشد مسکنش * او چه داند جای آب روشنش
۲۷۲۵Qای که اندر چشمهٔ شورست جات * تو چه دانی شَطّ و جیحون و فرات
۲۷۲۵Nاین که اندر چشمه‌ی شور است جات * تو چه دانی شط و جیحون و فرات
۲۷۲۶Qای تو نارَسْته ازین فانی رباط * تو چه دانی مَحْو و سُکر و اِنبساط
۲۷۲۶Nای تو نارسته از این فانی رباط * تو چه دانی محو و سکر و انبساط
۲۷۲۷Qور بدانی نَقْلت از اب وز جَدست * پیشِ تو این نامها چون اَبْجَدست
۲۷۲۷Nور بدانی نقلت از اب وز جد است * پیش تو این نامها چون ابجد است
۲۷۲۸Qابجد و هَوَّز چه فاش است و پدید * بر همه طفلان و معنی بس بعید
۲۷۲۸Nابجد و هوز چه فاش است و پدید * بر همه طفلان و معنی بس بعید
۲۷۲۹Qپس سبُو برداشت آن مردِ عرب * در سفر شد می‌کشیدش روز و شب
۲۷۲۹Nپس سبو برداشت آن مرد عرب * در سفر شد می‌کشیدش روز و شب
۲۷۳۰Qبر سبو لرزان بُد از آفاتِ دَهر * هم کشیدش از بیابان تا بشَهر
۲۷۳۰Nبر سبو لرزان بد از آفات دهر * هم کشیدش از بیابان تا به شهر
۲۷۳۱Qزن مُصَلَّا باز کرده از نیاز * رَبِّ سَلِّمْ وِرْد کرده در نماز
۲۷۳۱Nزن مصلا باز کرده از نیاز * رب سلم ورد کرده در نماز
۲۷۳۲Qکه نگه‌دار آب ما را از خَسان * یا رَب آن گوهر بدان دریا رسان
۲۷۳۲Nکه نگه دار آب ما را از خسان * یا رب آن گوهر بدان دریا رسان
۲۷۳۳Qگر چه شُویم آگهَست و پُر فَنَست * لیک گوهر را هزاران دشمنست
۲۷۳۳Nگر چه شویم آگه است و پر فن است * لیک گوهر را هزاران دشمن است
۲۷۳۴Qخود چه باشد گوهر آبِ کوثرست * قطرهٔ زینست کاصلِ گوهرست
۲۷۳۴Nخود چه باشد گوهر آب کوثر است * قطره‌ای زین است کاصل گوهر است
۲۷۳۵Qاز دعاهای زن و زاریِ او * وز غم مرد و گرانباریِ او
۲۷۳۵Nاز دعاهای زن و زاری او * وز غم مرد و گرانباری او
۲۷۳۶Qسالم از دزدان و از آسیبِ سنگ * بُرد تا دار الخلافه بی‌درنگ
۲۷۳۶Nسالم از دزدان و از آسیب سنگ * برد تا دار الخلافه بی‌درنگ
۲۷۳۷Qدید درگاهی پُر از اِنعامها * اهلِ حاجت گُستریده دامها
۲۷۳۷Nدید درگاهی پر از انعامها * اهل حاجت گستریده دامها
۲۷۳۸Qدم بدم هر سوی صاحب حاجتی * یافته ز آن دَر عطا و خِلْعتی
۲۷۳۸Nدم به دم هر سوی صاحب حاجتی * یافته ز آن در عطا و خلعتی
۲۷۳۹Qبهرِ گبر و مُؤمن و زیبا و زشت * همچو خورشید و مطر نی چون بهشت
۲۷۳۹Nبهر گبر و مومن و زیبا و زشت * همچو خورشید و مطر نی چون بهشت
۲۷۴۰Qدید قومی در نظر آراسته * قومِ دیگر منتظر برخاسته
۲۷۴۰Nدید قومی در نظر آراسته * قوم دیگر منتظر برخاسته
۲۷۴۱Qخاصّ و عامّه از سلیمان تا بمور * زنده گشته چون جهان از نفخِ صور
۲۷۴۱Nخاص و عامه از سلیمان تا به مور * زنده گشته چون جهان از نفخ صور
۲۷۴۲Qاهلِ صورت در جواهر بافته * اهلِ معنی بحرِ معنی یافته
۲۷۴۲Nاهل صورت در جواهر بافته * اهل معنی بحر معنی یافته
۲۷۴۳Qآنک بی‌هِمَّت چه با هِمَّت شده * وانک با همَّت چه با نعمت شده
۲۷۴۳Nآن که بی‌همت چه با همت شده * و آن که با همت چه با نعمت شده