vol.5

Qūniyah Nicholson both

block:5001

title of 5001
۱Nشه حسام الدین که نور انجم است * طالب آغاز سفر پنجم است
۲Nای ضیاء الحق حسام الدین راد * اوستادان صفا را اوستاد
۳Nگر نبودی خلق محجوب و کثیف * ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف
۴Nدر مدیحت داد معنی دادمی * غیر این منطق لبی بگشادمی
۵Nلیک لقمه‌ی باز آن صعوه نیست * چاره اکنون آب و روغن کردنی است
۶Nمدح تو حیف است با زندانیان * گویم اندر مجمع روحانیان
۷Nشرح تو غبن است با اهل جهان * همچو راز عشق دارم در نهان
۸Nمدح تعریف است و تخریق حجاب * فارغ است از شرح و تعریف آفتاب
۹Nمادح خورشید مداح خود است * که دو چشمم روشن و نامرمد است
۱۰Nذم خورشید جهان ذم خود است * که دو چشمم کور و تاریک و بد است
۱۱Nتو ببخشا بر کسی کاندر جهان * شد حسود آفتاب کامران
۱۲Nتاندش پوشید هیچ از دیده‌ها * و ز طراوت دادن پوسیده‌ها
۱۳Nیا ز نور بی‌حدش توانند کاست * یا به دفع جاه او توانند خاست
۱۴Nهر کسی کاو حاسد کیهان بود * آن حسد خود مرگ جاویدان بود
۱۵Nقدر تو بگذشت از درک عقول * عقل اندر شرح تو شد بو الفضول
۱۶Nگر چه عاجز آمد این عقل از زبان * عاجزانه جنبشی باید در آن
۱۷Nان شیئا کله لا یدرک * اعلموا ان کله لا یترک
۱۸Nگر چه نتوان خورد طوفان سحاب * کی توان کردن به ترک خورد آب
۱۹Nراز را گر می‌نیاری در میان * درکها را تازه کن از قشر آن
۲۰Nنطقها نسبت به تو قشر است لیک * پیش دیگر فهم‌ها مغز است نیک
۲۱Nآسمان نسبت به عرش آمد فرود * ور نه بس عالی است سوی خاک تود
۲۲Nمن بگویم وصف تو تا ره برند * پیش از آن کز فوت آن حسرت خورند
۲۳Nنور حقی و به حق جذاب جان * خلق در ظلمات وهمند و گمان
۲۴Nشرط تعظیم است تا این نور خوش * گردد این بی‌دیدگان را سرمه کش
۲۵Nنور یابد مستعد تیز گوش * کاو نباشد عاشق ظلمت چو موش
۲۶Nسست چشمانی که شب جولان کنند * کی طواف مشعله‌ی ایمان کنند
۲۷Nنکته‌های مشکل باریک شد * بند طبعی که ز دین تاریک شد
۲۸Nتا بر آراید هنر را تار و پود * چشم در خورشید نتواند گشود
۲۹Nهمچو نخلی بر نیارد شاخها * کرده مو شانه زمین سوراخها
۳۰Nچار وصف است این بشر را دل فشار * چار میخ عقل گشته این چهار

block:5002

title of 5002
۳۱Nتو خلیل وقتی ای خورشید هش * این چهار اطیار ره زن را بکش
۳۲Nز انکه هر مرغی از اینها زاغ‌وش * هست عقل عاقلان را دیده کش
۳۳Nچار وصف تن چو مرغان خلیل * بسمل ایشان دهد جان را سبیل
۳۴Nای خلیل اندر خلاص نیک و بد * سر ببرشان تا رهد پاها ز سد
۳۵Nکل تویی و جملگان اجزای تو * بر گشا که هست پاشان پای تو
۳۶Nاز تو عالم روح زاری می‌شود * پشت صد لشکر سواری می‌شود
۳۷Nز انکه این تن شد مقام چار خو * نامشان شد چار مرغ فتنه جو
۳۸Nخلق را گر زندگی خواهی ابد * سر ببر زین چار مرغ شوم بد
۳۹Nبازشان زنده کن از نوعی دگر * که نباشد بعد از آن ز یشان ضرر
۴۰Nچار مرغ معنوی راه زن * کرده‌اند اندر دل خلقان وطن
۴۱Nچون امیر جمله دلهای سوی * اندر این دور ای خلیفه‌ی حق توی
۴۲Nسر ببر این چار مرغ زنده را * سرمدی کن خلق ناپاینده را
۴۳Nبط و طاوس است و زاغ است و خروس * این مثال چار خلق اندر نفوس
۴۴Nبط حرص است و خروس آن شهوت است * جاه چون طاوس و زاغ امنیت است
۴۵Nمنیتش آن که بود اومید ساز * طامع تابید یا عمر دراز
۴۶Nبط حرص آمد که نوکش در زمین * در تر و در خشک می‌جوید دفین
۴۷Nیک زمان نبود معطل آن گلو * نشنود از حکم جز امر کُلُوا
۴۸Nهمچو یغماجی که چون خانه کند * زود زود انبان خود پر می‌کند
۴۹Nاندر انبان می‌فشارد نیک و بد * دانه‌های در و حبات نخود
۵۰Nتا مبادا یاغیی آید دگر * می‌فشارد در جوال او خشک و تر
۵۱Nوقت تنگ و فرصت اندک او مخوف * در بغل زد هر چه زوتر بی‌وقوف
۵۲Nاعتمادش نیست بر سلطان خویش * که نیارد یاغیی آمد به پیش
۵۳Nلیک مومن ز اعتماد آن حیات * می‌کند غارت به مهل و با انات
۵۴Nایمن است از فوت و از یاغی که او * می‌شناسد قهر شه را بر عدو
۵۵Nایمن است از خواجه‌تاشان دگر * که بیایندش مزاحم صرفه بر
۵۶Nعدل شه را دید در ضبط حشم * که نیارد کرد کس بر کس ستم
۵۷Nلاجرم نشتابد و ساکن بود * از فوات حظ خود ایمن بود
۵۸Nبس تانی دارد و صبر و شکیب * چشم سیر و موثر است و پاک جیب
۵۹Nکاین تانی پرتو رحمان بود * و آن شتاب از هزه‌ی شیطان بود
۶۰Nز انکه شیطانش بترساند ز فقر * بارگیر صبر را بکشد بعقر
۶۱Nاز نبی بشنو که شیطان در وعید * می‌کند تهدیدت از فقر شدید
۶۲Nتا خوری زشت و بری زشت از شتاب * نی مروت نی تانی نی ثواب
۶۳Nلاجرم کافر خورد در هفت بطن * دین و دل باریک و لاغر، زفت بطن

block:5003

title of 5003
۶۴Nکافران مهمان پیغمبر شدند * وقت شام ایشان به مسجد آمدند
۶۵Nکامدیم ای شاه ما اینجا قنق * ای تو مهمان‌دار سکان افق
۶۶Nبی‌نواییم و رسیده ما ز دور * هین بیفشان بر سر ما فضل و نور
۶۷Nگفت ای یاران من قسمت کنید * که شما پر از من و خوی منید
۶۸Nپر بود اجسام هر لشکر ز شاه * ز آن زنندی تیغ بر اعدای جاه
۶۹Nتو به خشم شه زنی آن تیغ را * ور نه بر اخوان چه خشم آید ترا
۷۰Nبر برادر بی‌گناهی می‌زنی * عکس خشم شاه گرز ده منی
۷۱Nشه یکی جان است و لشکر پر از او * روح چون آب است و این اجسام جو
۷۲Nآب روح شاه اگر شیرین بود * جمله جوها پر ز آب خوش شود
۷۳Nکه رعیت دین شه دارند و بس * این چنین فرمود سلطان‌ عَبَسَ
۷۴Nهر یکی یاری یکی مهمان گزید * در میان یک زفت بود و بی‌ندید
۷۵Nجسم ضخمی داشت کس او را نبرد * ماند در مسجد چو اندر جام درد
۷۶Nمصطفی بردش چو واماند از همه * هفت بز بد شیر ده اندر رمه
۷۷Nکه مقیم خانه بودندی بزان * بهر دوشیدن برای وقت خوان
۷۸Nنان و آش و شیر آن هر هفت بز * خورد آن بو قحط عوج ابن غز
۷۹Nجمله اهل بیت خشم آلو شدند * که همه در شیر بز طامع بدند
۸۰Nمعده طبلی خوار همچون طبل کرد * قسم هجده آدمی تنها بخورد
۸۱Nوقت خفتن رفت و در حجره نشست * پس کنیزک از غضب در را ببست
۸۲Nاز برون زنجیر در را در فکند * که از او بد خشمگین و دردمند
۸۳Nگبر را در نیمه شب یا صبحدم * چون تقاضا آمد و درد شکم
۸۴Nاز فراش خویش سوی در شتافت * دست بر در چون نهاد او بسته یافت
۸۵Nدر گشادن حیله کرد آن حیله ساز * نوع نوع و خود نشد آن بند باز
۸۶Nشد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ * ماند او حیران و بی‌درمان و دنگ
۸۷Nحیله کرد او و به خواب اندر خزید * خویشتن در خواب و در ویرانه دید
۸۸Nز انکه ویرانه بد اندر خاطرش * شد به خواب اندر همانجا منظرش
۸۹Nخویش در ویرانه‌ی خالی چو دید * او چنان محتاج اندر دم برید
۹۰Nگشت بیدار و بدید آن جامه خواب * پر حدث دیوانه شد از اضطراب
۹۱Nز اندرون او بر آمد صد خروش * زین چنین رسوایی بی‌خاک پوش
۹۲Nگفت خوابم بدتر از بیداریم * که خورم این سو و آن سو می‌ریم
۹۳Nبانگ می‌زد وا ثبورا وا ثبور * همچنان که کافر اندر قعر گور
۹۴Nمنتظر که کی شود این شب به سر * تا بر آید در گشادن بانگ در
۹۵Nتا گریزد او چو تیری از کمان * تا نبیند هیچ کس او را چنان
۹۶Nقصه بسیار است کوته می‌کنم * باز شد آن در رهید از درد و غم

block:5004

title of 5004

block:5005

title of 5005

block:5006

title of 5006

block:5007

title of 5007

block:5008

title of 5008

block:5009

title of 5009

block:5010

title of 5010

block:5011

title of 5011

block:5012

title of 5012

block:5013

title of 5013

block:5014

title of 5014

block:5015

title of 5015

block:5016

title of 5016

block:5017

title of 5017

block:5018

title of 5018

block:5019

title of 5019

block:5020

title of 5020

block:5021

title of 5021

block:5022

title of 5022

block:5023

title of 5023

block:5024

title of 5024

block:5025

title of 5025

block:5026

title of 5026

block:5027

title of 5027

block:5028

title of 5028

block:5029

title of 5029

block:5030

title of 5030

block:5031

title of 5031

block:5032

title of 5032

block:5033

title of 5033

block:5034

title of 5034

block:5035

title of 5035

block:5036

title of 5036

block:5037

title of 5037

block:5038

title of 5038

block:5039

title of 5039

block:5040

title of 5040

block:5041

title of 5041

block:5042

title of 5042

block:5043

title of 5043

block:5044

title of 5044

block:5045

title of 5045

block:5046

title of 5046

block:5047

title of 5047

block:5048

title of 5048

block:5049

title of 5049

block:5050

title of 5050

block:5051

title of 5051

block:5052

title of 5052

block:5053

title of 5053

block:5054

title of 5054

block:5055

title of 5055

block:5056

title of 5056

block:5057

title of 5057

block:5058

title of 5058

block:5059

title of 5059

block:5060

title of 5060

block:5061

title of 5061

block:5062

title of 5062

block:5063

title of 5063

block:5064

title of 5064

block:5065

title of 5065

block:5066

title of 5066

block:5067

title of 5067

block:5068

title of 5068

block:5069

title of 5069

block:5070

title of 5070

block:5071

title of 5071

block:5072

title of 5072

block:5073

title of 5073

block:5074

title of 5074

block:5075

title of 5075

block:5076

title of 5076

block:5077

title of 5077

block:5078

title of 5078

block:5079

title of 5079

block:5080

title of 5080

block:5081

title of 5081

block:5082

title of 5082

block:5083

title of 5083

block:5084

title of 5084

block:5085

title of 5085

block:5086

title of 5086

block:5087

title of 5087

block:5088

title of 5088

block:5089

title of 5089

block:5090

title of 5090

block:5091

title of 5091

block:5092

title of 5092

block:5093

title of 5093

block:5094

title of 5094

block:5095

title of 5095

block:5096

title of 5096

block:5097

title of 5097

block:5098

title of 5098

block:5099

title of 5099

block:5100

title of 5100

block:5101

title of 5101

block:5102

title of 5102

block:5103

title of 5103

block:5104

title of 5104

block:5105

title of 5105

block:5106

title of 5106

block:5107

title of 5107

block:5108

title of 5108

block:5109

title of 5109

block:5110

title of 5110

block:5111

title of 5111

block:5112

title of 5112

block:5113

title of 5113

block:5114

title of 5114

block:5115

title of 5115

block:5116

title of 5116

block:5117

title of 5117

block:5118

title of 5118

block:5119

title of 5119

block:5120

title of 5120

block:5121

title of 5121

block:5122

title of 5122

block:5123

title of 5123

block:5124

title of 5124

block:5125

title of 5125

block:5126

title of 5126

block:5127

title of 5127

block:5128

title of 5128

block:5129

title of 5129

block:5130

title of 5130

block:5131

title of 5131

block:5132

title of 5132

block:5133

title of 5133

block:5134

title of 5134

block:5135

title of 5135

block:5136

title of 5136

block:5137

title of 5137

block:5138

title of 5138

block:5139

title of 5139

block:5140

title of 5140

block:5141

title of 5141

block:5142

title of 5142

block:5143

title of 5143

block:5144

title of 5144

block:5145

title of 5145

block:5146

title of 5146

block:5147

title of 5147

block:5148

title of 5148

block:5149

title of 5149

block:5150

title of 5150

block:5151

title of 5151

block:5152

title of 5152

block:5153

title of 5153

block:5154

title of 5154

block:5155

title of 5155

block:5156

title of 5156

block:5157

title of 5157

block:5158

title of 5158

block:5159

title of 5159

block:5160

title of 5160

block:5161

title of 5161

block:5162

title of 5162

block:5163

title of 5163

block:5164

title of 5164

block:5165

title of 5165

block:5166

title of 5166

block:5167

title of 5167

block:5168

title of 5168

block:5169

title of 5169

block:5170

title of 5170

block:5171

title of 5171

block:5172

title of 5172

block:5173

title of 5173

block:5174

title of 5174

block:5175

title of 5175

block:5176

title of 5176

block:5177

title of 5177

block:5178

title of 5178

block:5179

title of 5179

block:5180

title of 5180

block:5181

title of 5181

block:5182

title of 5182

block:5183

title of 5183

block:5184

title of 5184

block:5185

title of 5185

block:5186

title of 5186

block:5187

title of 5187

block:5188

title of 5188