vol.3

Qūniyah Nicholson both

block:3001

title of 3001
۱Nای ضیاء الحق حسام الدین بیار * این سوم دفتر که سنت شد سه بار
۲Nبر گشا گنجینه‌ی اسرار را * در سوم دفتر بهل اعذار را
۳Nقوتت از قوت حق می‌زهد * نه از عروقی کز حرارت می‌جهد
۴Nاین چراغ شمس کاو روشن بود * نه از فتیل و پنبه و روغن بود
۵Nسقف گردون کاو چنین دایم بود * نه از طناب و استنی قایم بود
۶Nقوت جبریل از مطبخ نبود * بود از دیدار خلاق وجود
۷Nهمچنان این قوت ابدال حق * هم ز حق دان نه از طعام و از طبق
۸Nجسمشان را هم ز نور اسرشته‌اند * تا ز روح و از ملک بگذشته‌اند
۹Nچون که موصوفی به اوصاف جلیل * ز آتش امراض بگذر چون خلیل
۱۰Nگردد آتش بر تو هم برد و سلام * ای عناصر مر مزاجت را غلام
۱۱Nهر مزاجی را عناصر مایه است * وین مزاجت برتر از هر پایه است
۱۲Nاین مزاجت از جهان منبسط * وصف وحدت را کنون شد ملتقط
۱۳Nای دریغا عرصه‌ی افهام خلق * سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق
۱۴Nای ضیاء الحق به حذق رای تو * حلق بخشد سنگ را حلوای تو
۱۵Nکوه طور اندر تجلی حلق یافت * تا که می‌نوشید و می را بر نتافت
۱۶Nصار دکا منه و انشق الجبل * هل رأیتم من جبل رقص الجمل
۱۷Nلقمه بخشی آید از هر کس به کس * حلق بخشی کار یزدان است و بس
۱۸Nحلق بخشد جسم را و روح را * حلق بخشد بهر هر عضوت جدا
۱۹Nاین گهی بخشد که اجلالی شوی * و ز دغا و از دغل خالی شوی
۲۰Nتا نگویی سر سلطان را به کس * تا نریزی قند را پیش مگس
۲۱Nگوش آن کس نوشد اسرار جلال * کاو چو سوسن صد زبان افتاد و لال
۲۲Nحلق بخشد خاک را لطف خدا * تا خورد آب و بروید صد گیا
۲۳Nباز خاکی را ببخشد حلق و لب * تا گیاهش را خورد اندر طلب
۲۴Nچون گیاهش خورد حیوان گشت زفت * گشت حیوان لقمه‌ی انسان و رفت
۲۵Nباز خاک آمد شد اکال بشر * چون جدا شد از بشر روح و بصر
۲۶Nذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز * گر بگویم خوردشان گردد دراز
۲۷Nبرگها را برگ از انعام او * دایگان را دایه لطف عام او
۲۸Nرزقها را رزقها او می‌دهد * ز انکه گندم بی‌غذایی چون زهد
۲۹Nنیست شرح این سخن را منتها * پاره‌ای گفتم بدانی پاره‌ها
۳۰Nجمله عالم آکل و مأکول دان * باقیان را مقبل و مقبول دان
۳۱Nاین جهان و ساکنانش منتشر * و آن جهان و سالکانش مستمر
۳۲Nاین جهان و عاشقانش منقطع * اهل آن عالم مخلد مجتمع
۳۳Nپس کریم آن است کاو خود را دهد * آب حیوانی که ماند تا ابد
۳۴Nباقیات الصالحات آمد کریم * رسته از صد آفت و اخطار و بیم
۳۵Nگر هزارانند یک کس بیش نیست * چون خیالات عدد اندیش نیست
۳۶Nآکل و مأکول را حلق است و نای * غالب و مغلوب را عقل است و رای
۳۷Nحلق بخشید او عصای عدل را * خورد آن چندان عصا و حبل را*
۳۸Nو اندر او افزون نشد ز آن جمله اکل * ز انکه حیوانی نبودش اکل و شکل
۳۹Nمر یقین را چون عصا هم حلق داد * تا بخورد او هر خیالی را که زاد
۴۰Nپس معانی را چو اعیان حلقهاست * رازق حلق معانی هم خداست
۴۱Nپس ز مه تا ماهی ایچ از خلق نیست * که به جذب مایه او را حلق نیست
۴۲Nحلق جان از فکر تن خالی شود * آن گهان روزیش اجلالی شود
۴۳Nشرط تبدیل مزاج آمد بدان * کز مزاج بد بود مرگ بدان
۴۴Nچون مزاج آدمی گل خوار شد * زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شد
۴۵Nچون مزاج زشت او تبدیل یافت * رفت زشتی از رخش چون شمع تافت
۴۶Nدایه‌ای کو طفل شیر آموز را * تا به نعمت خوش کند پدفوز را
۴۷Nگر ببندد راه آن پستان بر او * بر گشاید راه صد بستان بر او
۴۸Nز انکه پستان شد حجاب آن ضعیف * از هزاران نعمت و خوان و رعیف
۴۹Nپس حیات ماست موقوف فطام * اندک اندک جهد کن تم الکلام
۵۰Nچون جنین بود آدمی بد خون غذا * از نجس پاکی برد مومن کذا
۵۱Nاز فطام خون غذایش شیر شد * وز فطام شیر لقمه‌گیر شد
۵۲Nو ز فطام لقمه لقمانی شود * طالب اشکار پنهانی شود
۵۳Nگر جنین را کس بگفتی در رحم * هست بیرون عالمی بس منتظم
۵۴Nیک زمین خرمی با عرض و طول * اندر او صد نعمت و چندین اکول
۵۵Nکوهها و بحرها و دشتها * بوستان‌ها باغ‌ها و کشت‌ها
۵۶Nآسمانی بس بلند و پر ضیا * آفتاب و ماهتاب و صد سها
۵۷Nاز جنوب و از شمال و از دبور * باغها دارد عروسیها و سور
۵۸Nدر صفت ناید عجایبهای آن * تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان
۵۹Nخون خوری در چار میخ تنگنا * در میان جنس و انجاس و عنا
۶۰Nاو به حکم حال خود منکر بدی * زین رسالت معرض و کافر شدی
۶۱Nکاین محال است و فریب است و غرور * ز انکه تصویری ندارد وهم کور
۶۲Nجنس چیزی چون ندید ادراک او * نشنود ادراک منکرناک او
۶۳Nهمچنان که خلق عام اندر جهان * ز آن جهان ابدال می‌گویندشان
۶۴Nکاین جهان چاهی است بس تاریک و تنگ * هست بیرون عالمی بی‌بو و رنگ
۶۵Nهیچ در گوش کسی ز ایشان نرفت * کاین طمع آمد حجاب ژرف و زفت
۶۶Nگوش را بندد طمع از استماع * چشم را بندد غرض از اطلاع
۶۷Nهمچنان که آن جنین را طمع خون * کان غذای اوست در اوطان دون
۶۸Nاز حدیث این جهان محجوب کرد * غیر خون او می‌نداند چاشت خورد

block:3002

title of 3002
۶۹Nآن شنیدی تو که در هندوستان * دید دانایی گروهی دوستان
۷۰Nگرسنه مانده شده بی‌برگ و عور * می‌رسیدند از سفر از راه دور
۷۱Nمهر داناییش جوشید و بگفت * خوش سلامیشان و چون گلبن شکفت
۷۲Nگفت دانم کز تجوع و ز خلا * جمع آمد رنجتان زین کربلا
۷۳Nلیک اللَّه الله ای قوم جلیل * تا نباشد خوردتان فرزند پیل
۷۴Nپیل هست این سو که اکنون می‌روید * پیل زاده مشکنید و بشنوید
۷۵Nپیل بچگانند اندر راهتان * صید ایشان هست بس دل خواهتان
۷۶Nبس ضعیفند و لطیف و بس سمین * لیک مادر هست طالب در کمین
۷۷Nاز پی فرزند صد فرسنگ راه * او بگردد در حنین و آه آه
۷۸Nآتش و دود آید از خرطوم او * الحذر ز آن کودک مرحوم او
۷۹Nاولیا اطفال حقند ای پسر * در حضور و غیبت ایشان با خبر
۸۰Nغایبی مندیش از نقصانشان * کاو کشد کین از برای جانشان
۸۱Nگفت اطفال منند این اولیا * در غریبی فرد از کار و کیا
۸۲Nاز برای امتحان خوار و یتیم * لیک اندر سر منم یار و ندیم
۸۳Nپشت دار جمله عصمتهای من * گوییا هستند خود اجزای من
۸۴Nهان و هان این دلق پوشان منند * صد هزار اندر هزار و یک تنند
۸۵Nور نه کی کردی به یک چوبی هنر * موسیی فرعون را زیر و زبر
۸۶Nور نه کی کردی به یک نفرین بد * نوح شرق و غرب را غرقاب خود
۸۷Nبر نکندی یک دعای لوط راد * جمله شهرستانشان را بی‌مراد
۸۸Nگشت شهرستان چون فردوسشان * دجله‌ی آب سیه رو بین نشان
۸۹Nسوی شام است این نشان و این خبر * در ره قدسش ببینی در گذر
۹۰Nصد هزاران ز انبیای حق پرست * خود به هر قرنی سیاستها بده ست
۹۱Nگر بگویم وین بیان افزون شود * خود جگر چه بود که که‌ها خون شود
۹۲Nخون شود که‌ها و باز آن بفسرد * تو نبینی خون شدن کوری و رد
۹۳Nطرفه کوری دور بین تیز چشم * لیک از اشتر نبیند غیر پشم
۹۴Nمو به مو بیند ز صرفه‌ی حرص انس * رقص بی‌مقصود دارد همچو خرس
۹۵Nرقص آن جا کن که خود را بشکنی * پنبه را از ریش شهوت بر کنی
۹۶Nرقص و جولان بر سر میدان کنند * رقص اندر خون خود مردان کنند
۹۷Nچون رهند از دست خود دستی زنند * چون جهند از نقص خود رقصی کنند
۹۸Nمطربانشان از درون دف می‌زنند * بحرها در شورشان کف می‌زنند
۹۹Nتو نبینی لیک بهر گوششان * برگها بر شاخها هم کف‌زنان
۱۰۰Nتو نبینی برگها را کف زدن * گوش دل باید نه این گوش بدن
۱۰۱Nگوش سر بر بند از هزل و دروغ * تا ببینی شهر جان با فروغ
۱۰۲Nسر کشد گوش محمد در سخن * کش بگوید در نبی حق‌ هُوَ أُذُنٌ
۱۰۳Nسربه‌سر گوش است و چشم است این نبی * تازه زو ما مرضع است او ما صب‌ی
۱۰۴Nاین سخن پایان ندارد باز ران * سوی اهل پیل و بر آغاز ران

block:3003

title of 3003
۱۰۵Nهر دهان را پیل بویی می‌کند * گرد معده‌ی هر بشر بر می‌تند
۱۰۶Nتا کجا یابد کباب پور خویش * تا نماید انتقام و زور خویش
۱۰۷Nگوشتهای بندگان حق خوری * غیبت ایشان کنی کیفر بری
۱۰۸Nهان که بویای دهانتان خالق است * کی برد جان غیر آن کاو صادق است
۱۰۹Nو ان آن افسوسیی کش بوی گیر * باشد اندر گور منکر یا نکیر
۱۱۰Nنی دهان دزدیدن امکان ز آن مهان * نه دهان خوش کردن از دارو دهان
۱۱۱Nآب و روغن نیست مر رو پوش را * راه حیلت نیست عقل و هوش را
۱۱۲Nچند کوبد زخمهای گرزشان * بر سر هر ژاژخا و مرزشان
۱۱۳Nگرز عزراییل را بنگر اثر * گر نبینی چوب و آهن در صور
۱۱۴Nهم به صورت می‌نماید گه‌گهی * ز آن همان رنجور باشد آگهی
۱۱۵Nگوید آن رنجور ای یاران من * چیست این شمشیر بر ساران من
۱۱۶Nما نمی‌بینیم باشد این خیال * چه خیال است این که این هست ارتحال
۱۱۷Nچه خیال است این که این چرخ نگون * از نهیب این خیالی شد کنون
۱۱۸Nگرزها و تیغها محسوس شد * پیش بیمار و سرش منکوس شد
۱۱۹Nاو همی‌بیند که آن از بهر اوست * چشم دشمن بسته ز آن و چشم دوست
۱۲۰Nحرص دنیا رفت و چشمش تیز شد * چشم او روشن گه خون‌ریز شد
۱۲۱Nمرغ بی‌هنگام شد آن چشم او * از نتیجه‌ی کبر او و خشم او
۱۲۲Nسر بریدن واجب آید مرغ را * کاو به غیر وقت جنباند درا
۱۲۳Nهر زمان نزعی است جزو جانت را * بنگر اندر نزع جان ایمانت را
۱۲۴Nعمر تو مانند همیان زر است * روز و شب مانند دینار اشمر است
۱۲۵Nمی‌شمارد می‌دهد زر بی‌وقوف * تا که خالی گردد و آید خسوف
۱۲۶Nگر ز که بستانی و ننهی به جای * اندر آید کوه ز آن دادن ز پای
۱۲۷Nپس بنه بر جای هر دم را عوض * تا ز وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ‌ یابی غرض
۱۲۸Nدر تمامی کارها چندین مکوش * جز به کاری که بود در دین مکوش
۱۲۹Nعاقبت تو رفت خواهی ناتمام * کارهایت ابتر و نان تو خام
۱۳۰Nو آن عمارت کردن گور و لحد * نه به سنگ است و به چوب و نه لبد
۱۳۱Nبلکه خود را در صفا گوری کنی * در منی او کنی دفن منی
۱۳۲Nخاک او گردی و مدفون غمش * تا دمت یابد مددها از دمش
۱۳۳Nگورخانه و قبه‌ها و کنگره * نبود از اصحاب معنی آن سره
۱۳۴Nبنگر اکنون زنده اطلس پوش را * هیچ اطلس دست‌گیرد هوش را
۱۳۵Nدر عذاب منکر است آن جان او * کژدم غم در دل غمدان او
۱۳۶Nاز برون بر ظاهرش نقش و نگار * و ز درون ز اندیشه‌ها او زار زار
۱۳۷Nو آن یکی بینی در آن دلق کهن * چون نبات اندیشه و شکر سخن

block:3004

title of 3004

block:3005

title of 3005

block:3006

title of 3006

block:3007

title of 3007

block:3008

title of 3008

block:3009

title of 3009

block:3010

title of 3010

block:3011

title of 3011

block:3012

title of 3012

block:3013

title of 3013

block:3014

title of 3014

block:3015

title of 3015

block:3016

title of 3016

block:3017

title of 3017

block:3018

title of 3018

block:3019

title of 3019

block:3020

title of 3020

block:3021

title of 3021

block:3022

title of 3022

block:3023

title of 3023

block:3024

title of 3024

block:3025

title of 3025

block:3026

title of 3026

block:3027

title of 3027

block:3028

title of 3028

block:3029

title of 3029

block:3030

title of 3030

block:3031

title of 3031

block:3032

title of 3032

block:3033

title of 3033

block:3034

title of 3034

block:3035

title of 3035

block:3036

title of 3036

block:3037

title of 3037

block:3038

title of 3038

block:3039

title of 3039

block:3040

title of 3040

block:3041

title of 3041

block:3042

title of 3042

block:3043

title of 3043

block:3044

title of 3044

block:3045

title of 3045

block:3046

title of 3046

block:3047

title of 3047

block:3048

title of 3048

block:3049

title of 3049

block:3050

title of 3050

block:3051

title of 3051

block:3052

title of 3052

block:3053

title of 3053

block:3054

title of 3054

block:3055

title of 3055

block:3056

title of 3056

block:3057

title of 3057

block:3058

title of 3058

block:3059

title of 3059

block:3060

title of 3060

block:3061

title of 3061

block:3062

title of 3062

block:3063

title of 3063

block:3064

title of 3064

block:3065

title of 3065

block:3066

title of 3066

block:3067

title of 3067

block:3068

title of 3068

block:3069

title of 3069

block:3070

title of 3070

block:3071

title of 3071

block:3072

title of 3072

block:3073

title of 3073

block:3074

title of 3074

block:3075

title of 3075

block:3076

title of 3076

block:3077

title of 3077

block:3078

title of 3078

block:3079

title of 3079

block:3080

title of 3080

block:3081

title of 3081

block:3082

title of 3082

block:3083

title of 3083

block:3084

title of 3084

block:3085

title of 3085

block:3086

title of 3086

block:3087

title of 3087

block:3088

title of 3088

block:3089

title of 3089

block:3090

title of 3090

block:3091

title of 3091

block:3092

title of 3092

block:3093

title of 3093

block:3094

title of 3094

block:3095

title of 3095

block:3096

title of 3096

block:3097

title of 3097

block:3098

title of 3098

block:3099

title of 3099

block:3100

title of 3100

block:3101

title of 3101

block:3102

title of 3102

block:3103

title of 3103

block:3104

title of 3104

block:3105

title of 3105

block:3106

title of 3106

block:3107

title of 3107

block:3108

title of 3108

block:3109

title of 3109

block:3110

title of 3110

block:3111

title of 3111

block:3112

title of 3112

block:3113

title of 3113

block:3114

title of 3114

block:3115

title of 3115

block:3116

title of 3116

block:3117

title of 3117

block:3118

title of 3118

block:3119

title of 3119

block:3120

title of 3120

block:3121

title of 3121

block:3122

title of 3122

block:3123

title of 3123

block:3124

title of 3124

block:3125

title of 3125

block:3126

title of 3126

block:3127

title of 3127

block:3128

title of 3128

block:3129

title of 3129

block:3130

title of 3130

block:3131

title of 3131

block:3132

title of 3132

block:3133

title of 3133

block:3134

title of 3134

block:3135

title of 3135

block:3136

title of 3136

block:3137

title of 3137

block:3138

title of 3138

block:3139

title of 3139

block:3140

title of 3140

block:3141

title of 3141

block:3142

title of 3142

block:3143

title of 3143

block:3144

title of 3144

block:3145

title of 3145

block:3146

title of 3146

block:3147

title of 3147

block:3148

title of 3148

block:3149

title of 3149

block:3150

title of 3150

block:3151

title of 3151

block:3152

title of 3152

block:3153

title of 3153

block:3154

title of 3154

block:3155

title of 3155

block:3156

title of 3156

block:3157

title of 3157

block:3158

title of 3158

block:3159

title of 3159

block:3160

title of 3160

block:3161

title of 3161

block:3162

title of 3162

block:3163

title of 3163

block:3164

title of 3164

block:3165

title of 3165

block:3166

title of 3166

block:3167

title of 3167

block:3168

title of 3168

block:3169

title of 3169

block:3170

title of 3170

block:3171

title of 3171

block:3172

title of 3172

block:3173

title of 3173

block:3174

title of 3174

block:3175

title of 3175

block:3176

title of 3176

block:3177

title of 3177

block:3178

title of 3178

block:3179

title of 3179

block:3180

title of 3180

block:3181

title of 3181

block:3182

title of 3182

block:3183

title of 3183

block:3184

title of 3184

block:3185

title of 3185

block:3186

title of 3186

block:3187

title of 3187

block:3188

title of 3188

block:3189

title of 3189

block:3190

title of 3190

block:3191

title of 3191

block:3192

title of 3192

block:3193

title of 3193

block:3194

title of 3194

block:3195

title of 3195

block:3196

title of 3196

block:3197

title of 3197

block:3198

title of 3198

block:3199

title of 3199

block:3200

title of 3200

block:3201

title of 3201

block:3202

title of 3202

block:3203

title of 3203

block:3204

title of 3204

block:3205

title of 3205

block:3206

title of 3206

block:3207

title of 3207

block:3208

title of 3208

block:3209

title of 3209

block:3210

title of 3210

block:3211

title of 3211

block:3212

title of 3212

block:3213

title of 3213

block:3214

title of 3214

block:3215

title of 3215

block:3216

title of 3216

block:3217

title of 3217

block:3218

title of 3218

block:3219

title of 3219

block:3220

title of 3220

block:3221

title of 3221

block:3222

title of 3222

block:3223

title of 3223

block:3224

title of 3224

block:3225

title of 3225

block:3226

title of 3226

block:3227

title of 3227

block:3228

title of 3228