vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1024

مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن
۵۷۸Qجمله گفتند ای حکیمِ رَخنه جُو * این فریب و این جفا با ما مگو
۵۷۸Nجمله گفتند ای حکیم رخنه جو * این فریب و این جفا با ما مگو
۵۷۹Qچار پا را قدرِ طاقت بار نِه * بر ضعیفان قدرِ قُوَّت کار نِه
۵۷۹Nچار پا را قدر طاقت بار نه * بر ضعیفان قدر قوت کار نه
۵۸۰Qدانهٔ هر مرغ اندازهٔ وَیَست * طُعْمهٔ هر مرغ انجیری کَیَست
۵۸۰Nدانه‌ی هر مرغ اندازه‌ی وی است * طعمه‌ی هر مرغ انجیری کی است
۵۸۱Qطِفل را‌‌گر نان دهی بر جای شیر * طفلِ مسکین را از آن نان مرده گیر
۵۸۱Nطفل را گر نان دهی بر جای شیر * طفل مسکین را از آن نان مرده گیر
۵۸۲Qچونک دندانها بر آرد بعد از آن * هم بخود گردد دلش جویای نان
۵۸۲Nچون که دندانها بر آرد بعد از آن * هم بخود گردد دلش جویای نان
۵۸۳Qمرغِ پر نارُسته چون پَراّن شود * لقمهٔ هر گربهٔ دَرّان شود
۵۸۳Nمرغ پر نارسته چون پران شود * لقمه‌ی هر گربه‌ی دران شود
۵۸۴Qچون بر آرد پَر بپَّرد او بخَود * بی‌تکلّف بی‌صفیرِ نیک و بد
۵۸۴Nچون بر آرد پر بپرد او به خود * بی‌تکلف بی‌صفیر نیک و بد
۵۸۵Qدیو را نطقِ تو خامُش می‌کند * گوشِ ما را گفت تو هُش می‌کند
۵۸۵Nدیو را نطق تو خامش می‌کند * گوش ما را گفت تو هش می‌کند
۵۸۶Qگوشِ ما هوشست چون گویا تویی * خشکِ ما بحرست چون دریا تویی
۵۸۶Nگوش ما هوش است چون گویا تویی * خشک ما بحر است چون دریا تویی
۵۸۷Qبا تو ما را خاک بهتر از فلک * ای سماک از تو منوَّر تا سَمَک
۵۸۷Nبا تو ما را خاک بهتر از فلک * ای سماک از تو منور تا سمک
۵۸۸Qبی‌تو ما را بر فلک تاریکییَست * با تو ای ماه این فلک باری کِیَست
۵۸۸Nبی‌تو ما را بر فلک تاریکی است * با تو ای ماه این فلک باری کی است
۵۸۹Qصورتِ رفعت بود افلاک را * معنی رفعت روان پاک را
۵۸۹Nصورت رفعت بود افلاک را * معنی رفعت روان پاک را
۵۹۰Qصورتِ رفعت برای جسمهاست * جسمها در پیشِ معنی اِسْمهاست
۵۹۰Nصورت رفعت برای جسمهاست * جسمها در پیش معنی اسمهاست