vol.1

Qūniyah Nicholson both

block:1010

آموزش و وزیر مکر پادشاه را
۳۳۸Qاو وزیری داشت گبر و عِشوه‌دِه * کو بر آب از مکر بر بستی گِره
۳۳۸Nاو وزیری داشت گبر و عشوه‌ده * کاو بر آب از مکر بر بستی گره
۳۳۹Qگفت ترسایان پناهِ جان کنند * دینِ خود را از مَلِک پنهان کنند
۳۳۹Nگفت ترسایان پناه جان کنند * دین خود را از ملک پنهان کنند
۳۴۰Qکم کُش ایشان را که کُشتن سود نیست * دین ندارد بُویْ مُشک و عود نیست
۳۴۰Nکم کش ایشان را که کشتن سود نیست * دین ندارد بوی، مشک و عود نیست
۳۴۱Qسِرِّ پنهانست اندر صد غلاف * ظاهرش با تُست و باطن بَر خلاف
۳۴۱Nسر پنهان است اندر صد غلاف * ظاهرش با تست و باطن بر خلاف
۳۴۲Qشاه گفتش پس بگو تدبیر چیست * چارهٔ آن مکر و آن تزویر چیست
۳۴۲Nشاه گفتش پس بگو تدبیر چیست * چاره‌ی آن مکر و ان تزویر چیست
۳۴۳Qتا نماند در جهان نَصرانیی * نی هویدا دین و نه پنهانیی
۳۴۳Nتا نماند در جهان نصرانیی * نی هویدا دین و نی پنهانیی
۳۴۴Qگفت ای شه گوش و دستم را بُبر * بینی‌ام بشْکاف و لب در حُکمِ مُر
۳۴۴Nگفت ای شه گوش و دستم را ببر * بینی‌ام بشکاف و لب در حکم مر
۳۴۵Qبعد ازان در زیرِ دار آور مرا * تا بخواهد یک شفاعت‌گر مرا
۳۴۵Nبعد از آن در زیر دار آور مرا * تا بخواهد یک شفاعت‌گر مرا
۳۴۶Qبر مُنادی‌گاه کن این کار تو * بر سرِ راهی که باشد چار سو
۳۴۶Nبر منادی گاه کن این کار تو * بر سر راهی که باشد چار سو
۳۴۷Qانگهم از خود بران تا شهرِ دور * تا در اندازم در ایشان شرّ و شور
۳۴۷Nآن گهم از خود بران تا شهر دور * تا در اندازم در ایشان شر و شور