MUJAHID
مجاهد گفت : دوستانِ خدا چون در روئ يكدگر خندند، گناهان از ايشان فرو ريزد، همچنان كه برگ از درختان ؛ تا آنكه پاك بخداى رسند، و برستاخيز ايشان را با پناهِ خود گيرد و ايمن كند. 83 2