ARBAD-I MA‘ARIFAT
در ذوق اربابِ معرفت محرَّر آنست كه در ازل آزال آزاد ابد شد. نه دنيا دامنِ او گرفت، نه عقبى او را فريفت ؛ نه با شواهد و رسوم بماند، نه با پاداش در آويخت. 109 2