ARBAB-I MA‘ARIFAT
ارباب معرفت در احياءِ موتی معنی ديگر ديده‌اند و فهمی ديگر کرده‌اند گفتند : اشارت است بزنده گردانيدن دلهای اهل غفلت بنور قربت و زنده کردن جانهای اهل هوا و شهوت بنسيم مشاهدت و روح مواصلت، اگر همهٴ جانهای عالميان ترا بود و نور قربت ترا حيوة طيّبه ندهد مردهٴ زندانی توئی، و اگر هزار سال در خاک بوده‌يی چون ريحان توحيد رحمن در روضهٴ روح تو بود مايهٴ همهٴ زندگانی توئی، عزيز باشد کسی که ناگاه بسر چشمهٴ حيوة رسد و خضر وار دروغسلی بيارد تا حیّ ابد گردد. 218 8