K‘AB AHBAR
كعب احبار 627 2

KHALIL
خليل 120 4
ابراهيم (ع) 151 5
خليل 550 5
خليل 151 6
خليل 300 8

KHALIL
خليل 725 2

KHALIL (AYN)
خليل (ع) 692 3
خليل (ع) 329 5
خليل (ع) 44 6

KHALIL-ALLAH
خليل الله 163 2

KHIZR
خضر 728 5
خضر 729 5