DAWUD
داود 341 2
داود 451 2
داود 407 6
داود 117 8
داود 340 8

DAWUD AL-TA’I
داود الطائى 531 2

DAWUD (AYN)
داود 520 1
داود 606 1
بداود (ع) 370 6

DAWUD (PAYGHAMBAR)
داود پيغامبر 453 2

DAWUD-I PAYGHAMBAR
داود پيغامبر 219 1