K‘AB AHBAR
KHALIL
KHALIL
KHALIL (AYN)
KHALIL-ALLAH
KHIZR