کـــشـــف الاســـــــرار


Query
DB Top
A search found 1 entries with in the entry word.

No. vol chapter chapter name section page texts footnote user
1 ۷ ۲۹ العنكبوت بیستم ۳۷۴ قوله تعالی : « بسم الله الرحمن الرحیم » بسم الله الملك المتعالی عن الحدود و الغایات . المقدس عن الدرك و النهایات، المنزّه عن تجارف العبارات، الباطن عن حصر الاحاطات، الظاهر فی البیّنات و الآیات. اوّل باران از ابر عنایات این نام است اوّل نفس از صبح کرامت این نامست، اوّل جوهر از صدف معرفت این نامست، اوّل نشان از وجود حقیقت این نامست. اوّل شاهد بر مشاهده روح این نامست، دل را فتح و جانرا فتوح این. نامست معرفت را راه است حقیقت را درگاهست. انبساط   sakai / sakai (05/04/05)/ hattori (05/12/26) / admin (06/01/24) / takahashi (06/05/19) / hattori (06/09/22)


Query DB Top