کـــشـــف الاســـــــرار


Query
DB Top
A search found 1 entries with in the entry word.

No. vol chapter chapter name section page texts footnote user
1 ۶ ۲۳ المؤمنون هجدهم ۴۵۹ قوله : « یا ایّها الرّسل »ابراهیم خلیل را علیه السلام دو فرزند بود كه سلالهٴ نبوت بودند یکی اسحق پدر عبرانیان، دیگر اسمعیل پدر عرب، از اسحق علیه السلام پیغامبران آمدند هزاران، و از اسمعیل علیه السلام یك پیغامبر آمد محمّد عربی (ص) آن قوّت نبوت كه در نهاد اسحق تعبیه بود بهزاران پیغامبر قسمت كردند هر یكی را از آن جز وی نصیب آمد، باز قوّت نبوت و كمال رسالت كه در نهاد اسمعیل تعبیه بود همه بمصطفی عربی دادند لاحرم بر همه افزون آمد و فوّت جمله انبیاء در وی موجود آمد تا با وی گفتند : « یا ایّها الرّسل » ای ــ همه اخلاق پیغامبران در تو جمع آمده و بهمه اوصاف حمیده ستوده، هر پیغامبری را بخصلتی نواختند و از حضرت ذوالجلال او را تحفه ای فرستادند كه بدان مخصوص گشت، باز محمّد عربی و مصطفی هاشمی كه طراز كسوت وجود بود درّ صدف شرف بود او را بهمه بر گذاشتند، و بصفات همگان بنگاشتند، چنانكه ابن عباس گفت : انّ الله تعالی اعطی محمّد خلق آدم و معرفة شیث و شجاعة نوح و وفاء ابرهیم و رضاء اسحق   fukami / fukasawa (06/02/28) / fukasawa (06/07/31)


Query DB Top